ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - PROCOPIOU ANGELO G.

Δεν ορίστηκε εικόνα

Docteur en Histoire de l'art dse Universute de Paris. Diplome de l'ecole Superieure

des Beaux - Arts d; Athenes. Licincie en Droit de l'Universite d'Athenes.